Sputtr.com | Alternative Search Engine

Preveritev

(Microsoft Word - EV_Pro\232ek_F.doc)

Primerjava rezultatov, pridobljenih spopolnim simulatorjem Krško za 19. cikel, z rezultati referen8nih izra8unov je pokazala dobro ujemanje in ka e, da je bila preveritev simulatorja v letu 2000 za to vrsto nezgode uspešna.

NABOR VENETSKIH NAPISOV, DELITEV, PREVOD IN SLOVAR

Metodologije Osnova za obravnavo je seznam venetskih besed objavljen v različnih publikacijah [1-6, 32], od katerih je najpomembnejša La lingua Venetica [1], ki ima tudi obširno slikovno gradivo, ki je omogočilo preveritev prečrkovanja večine venetskih napisov.

Svetovalci v Pomurju(vir: www.japti

rt – generalist, preveritev poslovne zamisli – generalist, splošno svetovanje pri poslovanju – generalist) VODENJE IN UPRAVLJANJE MSP V RASTI

lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti ...

Sprememba podatkov v zemljiški knjigi ne bo vplivala na trenutni pripis vrednosti. Bo pa zagotovila odpravo podobnih napak v bodoče. II. PREVERITEV OBVESTILA, SPREMINJANJE PODATKOV IN POSREDOVANJE PRIPOMB Navodila

REVIDIRANJE NOTRANJIH KONTROL NABAVNE FUNKCIJE V DRUŽBI A

preveritev, najbolje z metodo raziskovanja dokazov, da se preprič. a, ali temeljne kontrole pravilno delujejo. Drugi dejavniki, ki vplivajo na preveritev delovanja notranjih kontrol

RAZVOJ FUNKCIJE NOTRANJE REVIZIJE V TRGOVSKEM PODJETJU

V trgovinskem podjetju se preveritev nanaša na naslednje delne in celostne predračune: 1. Predračun prodaje Poznamo predračune prodaje, izra ene vrednostno in količinsko.

Našimnepremičninamje»država«določila»dokončno ...

namene (preveritev s strani davčne uprave pri davku na promet z nepremičninami, kot osnova za izračun vrednosti nepremičnin pri socialnih transferjih, …).

SEZNAM IZREČENIH UKREPOV KONCESIONARJEM S STRANI MINISTRSTVA ...

... kontrolnega in letnega pregleda Vsi izvajalci dimnikarske slu be Odločba o odpravi nepravilnosti (kršenje cenika; izvajanje storitev mimo predpisanih rokov oziroma frekvenc; nepravilno obračunavanje stroškov kontrolnega pregleda; nepravilno obračunavanje stroškov prevoza; neizvedena preveritev ...

»PEKARNA« MARIBOR - e, park, okolje

3 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami 4 3.1 Usklajenost investicijskega projekta s prostorskimi akti 5

IZVLEČEK IZ BESEDILA NOVEGA STANOVNJSKEGA ZAKONA ...

(6) Lastnik ne more odpovedati najemne pogodbe, če najemnik doka e, da krivdni razlog ni nastal po njegovi krivdi oziroma da ga brez svoje krivde ni mogel odpraviti v danem roku. 120. člen (preveritev višine najemnine) (1) Najemnik stanovanja ima pravico zahtevati, da občinski organ, pristojen za ...