Sputtr.com | Alternative Search Engine

Prije

PERIOPERACIJSKA ANALGEZIJA DIKLOFENAKOM u REKONSTRuKCIJSKIM ...

Pacijenti su bili podijeljeni u dvije skupnine: jedni su preemptivno večer prije zah-vata i u 48 poslijeoperacijskih sati dobivali 150 mg per oralnog diklofenaka, a drugi placebo.

Koncept kontinuiranog unapređivanja kvalitete u medicini

Navedenom listom (Tablica 1.) zahtijevaju se usmeni odgovori kiruškog tima prije anestezije, neposredno prije incizije, te prije izlaska bolesnika iz operacijske dvorane, s ciljem poboljšanja komunikacije unutar kiruškog tima te posljedičnog poboljšanja kvalitete kiruške skrbi.

Paradigm® Veo™ zaštitni je znak tvrtke Medtronic MiniMed ...

Prije pokretanja izvješća obavezno pažljivo proučite korak Verify Report Settings (Provjera postavki izvješća). Na tom mjestu možete precizno ugoditi izvješće da bi odražavalo podatke o

ECH-2000 F RoHS

ECH-2000 F - Prije početka uporabe uređaja uvjerite se da napon strujne mreže odgovara radnom naponu uređaja navedenom na pločici s tehničkim podacima.

OPORAVAK VENTILATORNE FUNKCIJE PLUCA NAKON HEMODIJALIZE KOD ...

Spirometrija je radjena prije i nakon obavljene hemodijalize, na Klinici za plućne bolesti, Kliničkog centra Banja Luka. Ustanovili smo da postoje statistički značajne razlike izmedju vrijednosti dobijenih prije i vrijednosti dobijenih nakon hemodijalize: za vitalni kapacitet i za forsirani ...

KLINI^KI ZNA^AJ I NADZOR VISOKORIZI^NIH TRUDNO]A THE CLINICAL ...

Prolazna hipoksija i/ili infekcija mogu nastupiti i tjednima prije poro-|aja, pro}i nezapa`eno i izazvati trajne posljedice. Time je opovrgnu-to klasi~no, duboko uvrije`eno mi{ljenje da je hipoksija u poro|aju isklju~iv uzrok encefalopatije novoro|en~adi, a poslije cerebralne pa-ralize.

Pumping and Storing Breast Milk

Mlijeko je najbolje ispumpavati ujutro. f Počnite sa ispumpavanjem viška mlijeka i čuvanjem za kasniju upotrebu najmanje 2 sedmice prije povratka na posao ili u školu. f Ispumpajte mlijeko najmanje svaka 4 sata kada niste sa bebom.

TO BE GOING TO + INFINITIVE

Subjekat 'to be' going to infinitive She is going to leave Uporaba : a) Pri iznošenju naših planova i namjera.(koji se ne moraju dogoditi za koje smo odlučili prije trenutka u kojem govorimo) We're going to move to London next year.

User manual Meat slicer

Prije uporabe Isključite uređaj iz strujne utičnice kada ga ne koristite i prije čišćenja. Koristite uređaj isključivo u namijenjene svrhe.

OT - Optima Telekom d.d.

Pružatelj usluga prihvati poziv i prije nego uspostavi dvosmjernu vezu obavijesti korisnika o cijeni poziva. Jednosmjerna govorna veza uspostavlja se SIP porukom „183 Session progress".