Sputtr.com | Alternative Search Engine

Primanja

U P U T S T V O O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA I ...

Na osnovu čl. 47 i 52 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Slu beni list RCG" broj 65/01, 37/04 i 78/06), Ministarstvo finansija donijelo je U P U T S T V O O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA PO OSNOVU ZAPOSLENJA 1.

Is It a COLD or the FLU

• Blage poteškoće (ukoliko se dese) počnu ubrzo nakon primanja vakcine i traju 1-2 dana: bolovi, crvenilo ili otok u predjelu gdje vakcina primljena, povišna temperatura i/ili bolovi.

POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA

Mesto _____ Datum _____ POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA Popunjava poslodavac Potvrđujem da je _____, JMBG _____ iz _____ (adresa), sa ličnom kartom broj ...

Druga primanja koja ne cine zaradu - clan 119 i 120

DRUGA PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU (ČL.119 I ČL.120 ST 1 ZAKONA O RADU) Druga primanja koja ne cine zaradu - clan 119 i 120

Porezne i poslovne vijesti

Primanja zaposlenih - Kratkoročne naknade za odsustvovanje U točki 11. Međunarodnog računovodstvenog stan-darda 19 navodi se da subjekt treba priznati prema točki 10. očekivani trošak kratkoročnih primanja u obliku naknada za vrijeme odsustvovanja: (a) u slučaju akumuliranja naknade za vrijeme od ...

DRUGA PRIMANJA

DRUGA PRIMANJA. Druga primanja zaposlenih uređuju se opštim aktom preduzeća ili ugovorom o radu. Ona su odvojena u AGWu od redovnog obračuna zarada.

Tabela 8 12.01.2012. SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O ...

Tabela 8 12.01.2012. SAVETNIK NEOPOREZIVI IZNOSI 1) IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA 2) Poreska oslobađanja na primanja zaposlenog Red.

American Embassy, Belgrade

Potvrda ili karton moraju da sadrže spisak primljenih vakcina sa tačnim datumima primanja svake vakcine. Ako ne posedujete takvu potvrdu ili karton, naši lekari će u saradnji sa vama utvrditi koje su vakcine nephodne da biste ispunili vašu obavezu o vakcinaciji.

REPUBLIČKI FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA, PODGORICA

Pregled ostvarenih prihoda od doprinosa je sledeći: 2008. 2007. 000 EUR 000 EUR Doprinos na lična primanja u privredi 113.626 99.789 Doprinos na lična primanja u vanprivredi 83.978 62.168 Doprinos na lična primanja zaposlenih u privatnom sektoru 16.245 10.403 Doprinos za PIO novozaposlenih 374 363 Doprinos za ...

POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA ZA TRAéIOCA KREDITA

KBC Banka ad Beograd PIB : 100000049 - Ra*un Banke: 908-11501-07 - Mati*ni Broj: 17138669, SWIFT AAAARSBG Prilog 1.1.1 POTVRDA O ZAPOSLENJU I VISINI PRIMANJA ZA TRAéIOCA KREDITA Potvr*ujemo da je _____ JMBG _____ iz _____ sa adresom ...