Sputtr.com | Alternative Search Engine

Pristupa

RAZVOJ MOBILNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U REPUBLICI SRBIJI I ...

EUROINVENT (Number 2/December 2010/Volume 1/pg. 29-40) 29 DEVELOPMENT OF MOBILE BROADBAND ACCESS IN REPUBLIC OF SERBIA AND INTRODUCTION OF THE LTE TECHNOLOGY MScEE Ana Bašić¹, PhDEE Borislav Odadžić 2 1 Republic Agency for Electronic Communications, Belgrade, Visnjiceva 8, Republic of ...

This document is privileged, confidential and the property of ...

( "Official Gazette" of Bosnia and Herzegovina, 28/00) Based on Article IV 4. a) of the Constitution of Bosnia and Herzegovina, the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina, in the session of the House of Representatives held on 18.10. 2000. and in the session of the House of Peoples ...

Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of ...

Regulation (EC) No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of ...

Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005

Endoskopska dakriocistorinostomija Endoscopic ...

kasnost endonazalnog pristupa primenom endoskopske hi rurške tehnike uz pomoć konvencionalnih instrumenta u re šavanju opstrukcija nazolakrimalnog sistema.

Spisak termina koriãñenih u kçizi

734 Spisak termina koriãñenih u kçizi lista moguñnosti, lista sposobnosti capability list lista poniãtenih sertifikata certificate revocation list, CRL lista reåi wordlist lista slaça mailing list lista za kontrolu pristupa Access Control List, ACL lokalna raåunarska mreæa local area ...

UZROCI PROPADANJA TRAVNJAKA I UKRASNOG BILJA NA MEMORIJALNOM ...

Pristupa˛nost kalija biljci ovisi o obliku u kojem se kalij nalazi u tlu. Kalij iz otopine tla, kao i onaj s adsorpcijskog kompleksa biljci su pristupa˛ni, dok je pristupa˛nost kalija fiksiranog u meˇulamelamim prostorima sekundarnih minerala gline ovisna o vlazi tla.

ZNA^AJ POREKLA PROIZVODA U EVROPSKIM SPORAZUMIMA O TRGOVINI

Ukoliko EU `eli da sporazumi "Sve sem oru`ja" i sporazu-mi o slobodnoj trgovini sa zemljama Balkana doprinesu unapre|enju pristupa tr`i{tu EU za proizvode iz ovih zemalja, bi}e neophodno da se preispitaju teku}a pravila o poreklu proizvo-da i da se primene manje restriktivni zahtevi.

Izgradnja digitalnih gradova

Znači, lokalna uprava je u poziciji da potiče rast širokopojasnog pristupa omogućujući građanima korištenje online usluga te definirajući politike i programe koji će stimulirati uvođenje prihvatljivih širokopojasnih usluga na lokalnoj razini.

Evolucija radijske pristupne mreže u mobilnim sustavima ...

Zbog toga je prednost dana upotrebi višestrukog pristupa raspodjelom frekvenci-ja na jednom nositelju (SC-FDMA - Single Carrier FDMA ) Prijenosna širina pojasa 1.25 MHz 2.5 MHz 5 MHz 10 MHz 15 MHz 20 MHz Trajanje pod-okvira 0.5 ms Razmak pod-nositelja 15 kHz Frekvencija uzorkovanja 1.92 MHz (1/2 × 3.84 MHz) 3.84 ...