Sputtr.com | Alternative Search Engine

Puteva

PUTNA MREŽA KAO BITAN ELEMENT ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE

E-mail: maletin@grf. bg. ac. yu Prof. dr Vojo Anđus , dipl. građ. in . je redovni profesor, oblast planiranja i projektovanja puteva Katedra za puteve, aerodrome i eleznice, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 11000 BEOGRAD, Bulevar kralja Aleksandra 73/1.

MERILA ZA KATEGORIZACIJO JAVNIH CEST

Road Administration and Protection Road Maintenace Page 4 of 74 Volume III - Section 1 RS-FB&H/3CS - DDC 433/04 • Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i slu bama za upravu ("Slu beni list FBiH" br.22/03) • Pravilnik o odr avanju javnih puteva, (Sl.

Na putnim prelazima vrši se ukrštanje železničke pruge i ...

Na putnim prelazima vrši se ukrštanje železničke pruge i puteva (saobraćajnica), te kao takva predstavljaju mesta na kojima se veoma često dešavaju vanredni događaji i saobraćajne nezgode praćeni velikim materijalnim štetama i najčešće sa teškim posledic

Kompletna knjiga za Branka1

Trenutni pravac razvoja malih hidroelektrana podrazumeva da se iskoristi brana i postojeći vodotokovi kako bi se izbegli proble-mi koji mogu da se jave usled promene upotrebe vodotokova, odvodnih puteva i povećane akumulacije iza brane.

ISSN 1512 - 5769

Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo No. 1, 2011 (73 - 83) UDK 630*38 SEKUNDARNA MRE A ŠUMSKIH PUTEVA NA STRMIM TERENIMA Secondary forest roads network on the steep terrain D evada Sokolović 1, Jusuf Musić 1, Safet Gurda 1, Velid Halilović 1, Muhamed Bajrić 1 Abstract ...

SPIROPLETIZMOGRAFSKI SKOR U FUNKCIONALNOJ PROCENI OBIMA ...

Smanjenje plu}nih volu-mena i biomehani~kih odnosa u grudnom ko{u uti~e tako|e na promenu ukupnog otpora respira-tornog sistema i konduktabilnosti disajnih puteva.

ANALIZA HOSPITALIZOVANIH PACIJENATA ZBOG AKUTNOG POGORŠANJA ...

gijsku bolest gornjih disajnih puteva (82,5%), ređe atopij ski dermatitis. Visok procenat bolesnika je pre hospitali zacije bio nelečen (7,5%) ili neredovno lečen (54,7%) i

Simptomi, fizikalni nalaz i bronhijalna hipersenzitivnost kod ...

nog oboljenja disajnih puteva, postavlja se na osnovu anamneze, patološkog auskultatornog nalaza nad plućima, poremećaja pluć ne funkcije, kožnih testova i osnovnih pokazatelja imunološkog

Akademske kvalifikacije

Mladenović, G., Cvetanović, A. Nove tendencije u odr avanju puteva - istra ivanja u okviru programa SHRP , Stručni seminar "Aktuelno stanje puteva i drumskog saobraćaja u Srbiji, finansiranje i perspektive razvoja, Istra ivanja u okviru programa SHRP i razvoj tehnologije odr avanja puteva", S.P ...

JUGOSLOVENSKA MEDICINS KA BIOHEMIJA

Tako npr., vodonik peroksid (H 2 O 2) kontrahuje glatki mi{i} disajnih puteva in vitro , a izoprostan F 2a-III, koji se stvara delovanjem slobodnih radikala u toku peroksidacije arahidonske kiseline, je sna`an konstriktor disajnih puteva ~oveka (8, 40, 41).