Sputtr.com | Alternative Search Engine

Revaskularizacije

BAJPASA CARDIAC OUTPUT AFTER REVASCULARIZATION OF MYOCARDIUM ...

66 MINUTNI VOLUMEN SRCA NAKON REVASKULARIZACIJE miokarda beZ upotrebe kardiopulmonalnog BAJPASA CARDIAC OUTPUT AFTER REVASCULARIZATION OF MYOCARDIUM

Sadržaj / Table of Contents

Komparacija vrijednosti hemodinamskih parametara u bolesnika operiranih sa i bez CPB nakon revaskularizacije miokarda Hemodinamski parametar sa CPB bez CPB p Sistolni arterijski tlak 107,3±7,3 119,7±5,7 0,0001 Dijastolni arterijski tlak 61,8±5,8 67,4±7,7 0,003 Srednji arterijski tlak 76,3±5,7 84,1±5,2 0,0001 ...

AN UNUSUAL ORIGIN OF PROXIMAL CORONARY BYPASS ANASTOMOSIS IN ...

neuobiČajeno ishodiŠte proksimalne anastomoze aortokoronarnog baj- pasa kod simultane karotidne i koronarne revaskularizacije

Ranolazine: a new possibility and a new mechanism in the ...

Eksterna kontrapulzacija i genska terapija su metode joπ uvijek u fazi kliniËkih ispiti-vanja, a poglavito su predviene za bolesnike s refraktor-nom anginom kojima se standardnom farmakoloπkom tera-pijom, nakon uËinjene revaskularizacije, ne mogu kontro-lirati simptomi bolesti 6,7.

uticaj implantacije stenta na Funkciju lijeVog VENTRIKULA U ...

Na ovakvo remodeliranje zna-čajno utiče promptna revaskularizacija; naime, hibernirani miokard je povezan sa velikim altera-cijama u volumenu i obliku lijevog ventrikula, što se može u znatnoj mjeri vratiti u početno stanje poslije revaskularizacije 6,7.

Stres ehokardiografija danas: smjernice i stvarnost

... za ehokardiografski stres test: otkri-vanje, procjena teæine i obima koronarne bolesti srca (CAD), identifikacija viabilnosti kod pacijenata s prebolje-lim akutnim infarktom miokarda (AIM), rezidualna ishemi-ja nakon AIM i stratifikcija rizika kod pacijenata s CAD, odabir prije revaskularizacije i ...

Velika aneurizma safenskog venskog grafta kao atipična ...

Aneurizma safenskog venskog grafta (SVG) retka je ali potencijalno fatalna komplikacija hirurške revaskularizacije miokarda. Prikaz bolesnika. Prikazan je 72-godišnji bolesnik sa povoljnim tokom lečenja koji je primljen u bolnicu zbog atipičnih bolova u grudima, koji su se pojačavali pri le anju ...

Perkutane koronarne intervencije u akutnom koronarnom sindromu

Vol. 12, No. 1, 65 - 76 visokoriziËnih bolesnika preporuËuje se zapoËeti lijeËenje s GP IIb/IIIa te nastaviti nakon koronarografije i perkutane revaskularizacije (PCI) kad god je to moguÊe.

PROGRAM SIMPOZIJUMA / SYMPOSIUM PROGRAM

P 15 Uticaj pola na pre ivljavanje i kvalitet ivota bolesnika pet godina nakon hirurške revaskularizacije miokarda M. Zdravković, M. Krotin, M. Ristić i sar.

Klopidogrel kod pacijenata nakon ugradnje aortokoronarne ...

Pacijenti s laboratori-jskom otpornosti na ASK spadaju u riziËnu skupinu za nas-tanak koronarnih epizoda; ovo se naroËito odnosi na paci-jente nakon revaskularizacije.