Sputtr.com | Alternative Search Engine

Rregullores

ADMINISTRATIVE DIRECTION NO. 2008/6

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK/AD/2008/6 11 June 2008 ADMINISTRATIVE DIRECTION NO. 2008/6 AMENDING AND REPLACING UNMIK ADMINISTRATIVE DIRECTION NO. 2006/17 ...

Digest of Relevant Assets Forfeiture Legislation ...

veprave të ngjashme penale 217 Rregulore nr. 2005/9 Për ndryshimin e rregullores së ndryshuar të UNMIK-ut nr. 2004/2 Mbi pengimin e larjes së parave dhe

UNMIK/REG/2008/6 8 shkurt 2008

UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d’Administration Intérimaire des Nations Unies

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo ...

1 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština – Assembly Ligji Nr. 03/L-084 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË UNMIK-UT 2005/20 PËR NDRYSHIMIN

TERMS OF REFERENCE

Në bazë të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2006/10, të miratuar më 4 mars 2006, dhe të ndryshuar me Rregulloren 2006/50 dhe me Ligjin 03/L-079 të Kuvendit te Kosovës, ...

RREGULLORE E PUNËS SË KUVENDIT TË KOSOVËS

2 Kuvendi i Kosovës, Në pajtim me kreun 9.1.26, f) të Kornizës Kushtetuese dhe të Rregullës 4.4 të Rregullores së punës të Kuvendit. Me qëllim të përcaktimit të rregullave të organizimit dhe të funksionimit të Kuvendit, duke përfshirë këtu: Kryesinë, komisionet, grupet ...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE - DISA ...

MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË ZBATIMIN TË KODIT RRUGOR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.8378, ...

P Ë R NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E RREGULLORES PËR TARIFA ...

Në pajtim me dispozitat e nenit 40 të Statutit të Komunës së Prishtinës, të dt. 16.03.2001, propozimit të Komisionit, të formuar nga Bordi i drejtorëve, pas shqyrtimit të vërejtjeve të marra nga opinioni (komuniteti i biznesit) për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi ...

Ligji Nr.2004/48 PËR ADMINISTRATËN TATIMORE DHE PROCEDURAT

juridik sipas Rregullores së UNMIK-ut Nr. 2001/6 të datës 8 Shkurt 2001 “Mbi Organizatat e Biznesit”, një organizatë biznesi që operon me mjete në pronësi publike

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo

1 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Kuvendi - Skupština - Assembly Ligji Nr. 03/L-079 PËR NDRYSHIMIN E RREGULLORES SË UNMIK-UT 2006/50 PER ZGJIDHJEN E KËRKESAVE LIDHUR ME PRONËN E PALUAJTSHME PRIVATE, DUKE PËRFSHIRË PRONËN BUJQËSORE DHE ATË KOMERCIALE Kuvendi i ...