Sputtr.com | Alternative Search Engine

Saradnju

BASILEUS III Erasmus Mundus Partnerships (Action 2)

ERASMUS MUNDUS ACTION 2 - Basileus III Univerzitet u Novom Sadu - Kancelarija za međunarodnu saradnju 1 BASILEUS III Erasmus Mundus Partnerships (Action 2) Scholarships for academic exchange between EU and Western Balkans Poštovani, U svojstvu koordinatora programa BASILEUS III na Univerzitetu ...

O POTVR IVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA IZME U VLADE REPUBLIKE ...

z a k o n o potvr ivanju okvirnog sporazuma izme u vlade republike srbije i komisije evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku

Regional Cooperation - Priority for Serbian Businesspeople

54 Intervju / Interview Dr ^edomir Vuki} Srbija najaktivnija u mnogim regionalnim organizacijama jugoisto~ne Evrope. - Resor za regionalnu i me|ukomorsku saradnju u Privrednoj komori Srbije.

107 Popov - Tehnicko i informaticko obrazovanje u procesu ...

- davanje inicijative za saradnju sa odgovarajućim organima i organizacijama u oblasti obrazovanja na praktičnoj primeni nauke, tehnologije i računarske tehnike

Pozivnica za okrugli sto

Posle sli*nih doga*aja, organizovanih u Finskoj, Maroku i Austriji, u Novom Sadu *e se razmatrati teme u okviru prioritetne oblasti stvaranja ekonomije znanja kroz saradnju u regionu Podunavlja i aktivnu ulogu nauke u postizanju ciljeva Dunavske strategije.

ERASMUS MUNDUS STIPENDISTI! WELCOME ERASMUS MUNDUS SCHOLARS!

UKRATKO O UNIVERZITETU U SARAJEVU Od svog osnivanja misija Univerziteta u Sarajevu je da ostvari međunarodnu saradnju izgrađujudi mostove i sklapajudi partnerstva sa univerzitetima iz cijelog svijeta.

ALS MND ALLIANCE MEETING ORLANDO FLORIDA 2010

... BOLESNIKA I ČLANOVA PORODICE ZA NEINVAZIVNU VENTILACIJU U KUDNIM USLOVIMA DRUŠTVOZA BOLESTI MOTONEURONA JUGOSLAVIJE UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA KCS „SESTRINSTVO" Organizatori: Kanadska Vlada i Kanadska ambasada u Beogradu Mr. Bruce SteenSavetnik, Šef odeljenja za tehničku saradnju ...

PROJEKAT BEZBEDNOST *}IVOTNE SREDINE

Izdava* / Publisher: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Misija u Srbiji Organization for Security and Cooperation in Europe Mission to Serbia Beograd / Belgrade, **akorska 1 Priredila / Editor: prof. dr An** Dizajn / Design: commacommunications design, Beograd/Belgrade *`tampa ...

Development of Maintenance Programs and Tools for Historic ...

Veoma važno poglavlje, koje zahtijeva saradnju između vlasnika, nadležnih institucija i profesionalaca zaduženih za program. U njemu treba navesti i objasniti sve različite

Vrhunsko le~enje na Vojnomedicinskoj akademiji

S tim ciljem ponovo smo uspostavili saradnju sa eminentnim zdravstvenim stru~njacima u sve-tu, uspostavljamo saradnju i aktivno u~estvujemo u svim doma}im i me|unarodnim strukovnim aktivnostima, raz-govaramo o novinama u medicini i o tome {ta treba da pri-menimo da bismo izjedna~ili na{e standarde sa ...