Sputtr.com | Alternative Search Engine

Semestri

II Semestri Ge

ინდივიდუალური სასწავლო კურსი მოდულში შემავალი სასწავლო კურსი მოდულის დასახელება სასწავლო კურსის ...

PLLAANNII MMËËSSIIMMOORR CCIIKKLLII II PPAARRËË II ...

2 semestri 1 _____ ggjjuuhhËË ee hhuuaajj 11 ((aanngglliisshhtt)) kodi i

PLLAANNII MMËËSSIIMMOORR CCIIKKLLII II PPAARRËË II ...

2 SEMESTRI 1 _____ GJUHË E HUAJ 1(ANGLISHT) Kodi i lëndës Semestri Ndarja e krediteve

Dëftesë Kopshti Viti Shkollor që mbaron___ 20__ Semestri i ___

12/9/09 Grade K Report Card (2008-2009) Albanian KOMENTET E MESUESIT/ES; SEMESTRI I: KOMENTET E MESUESIT/ES; SEMESTRI II: KOMENTET E MESUESIT; SEMESTRI III: SHPJEGIMI I NOTAVE Kriteret e Kalimit të Klasës: Në mënyrë që të kalojnë klasën: Nxënësit e klasës së I-rë duhet ta kenë ...

laTinuri samedicino terminologia

disciplinis dasaxeleba laTinuri samedicino terminologia disciplinis kodi 02 _A_ 03 disciplinis statusi a. savaldebulo b. stomatologiis fakulteti disciplinis xangrZlivoba orsemestriani, I-II semestri ECTS 4krediti, 2-2 krediti TiToeul semestrSi sakontaqto saaTebis raodenoba 30 saaTi, 15 kvira ...

Fakulteti Ekonomik Prishtinë - Semestri I I

UNIVERSITETI I PRISHTINËS. Fakulteti Ekonomik Prishtinë: PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS : Niveli i studimeve: BACHELOR. Departamenti. Viti akademik

Master of Business Administration in International Business

2008-2009 saswavlo weli Semodgomis semestri samagistro programa saerTaSoriso biznesi Master Programin International Business misaniWebeli akademiuri xarisxi: biznesis administrirebismagistrisaerTaSoriso biznesSi Master of Business Administration in International Business samagistro programaze ...

samagistro programa satelevizio mediaSi

2 veb-gverdi: http://mediakritika.ucoz.com 4. swavlis xangrZlivoba 5. ECTS krediti 4 semestri mTlianobaSi programa moicavs 120 kredits, aqedan 40 -krediti kvleviTi, 80 - saswavlo 6. programis analogi mediis kvlevis TvalsazrisiT, analogiuri programebi (rogorc konkretulad, aseve, zogadad) arsebobs ...

socialuri samuSaos profesiis gansazRvreba:

magistratura socialur samuSaoSiOGY misaniWebeli xarisxi: MSW - socialuri samuSaos magistri kurikulumiL I semestri kursebi kredite bi kursis statusi leqtori socialuri samuSaos Teoriis da praqtikis safuZvlebi 5 savaldebulo Sorena saZagliSvili socialur mecnierebaTa kvlevis meTodebi 5 savaldebulo ilia WavWavaZis ...

Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Filologjise ...

Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Filologjise Departmenti i Gazetarisë Lënda: Multimedia Semestri dhe fondi i oreve: 2010/11, Semestri Vte, Lëndë Zgjedhore, 2+2 Ligjeruesi: Mr.Sc. Lulzim Pllana & Mr.Sc. Remzie Shahini-Hoxhaj Qysh prej viteve te 80-ta dihet qe mediet kane nje rendesi ...