Sputtr.com | Alternative Search Engine

Septembri

Komisjoni 27. septembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1006 ...

Komisjoni 27. septembri 2011. aasta määruse (EL) nr 1006/2011 (millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa) parandus (ELT L 282, 28.10.2011)

Sotsiaalministri 24.septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti ...

Sotsiaalministri 24.septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa [RT I, 23.09.2011, 2 – jõust. 01.10.2011] EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

Eestis müüakse võltsitud Stihli mootorsaagisid Eestisse ...

Septembri alguses tabas Maksu- ja Tolliamet Valga piiripunktis Lätist tulnud kaubiku koos võltsitud mootorsaagidega. Seni on saadud kätte 22 võltsitud kettsaagi.

Šīregulauzlieksaistībaskopumāunirtiešipiemērojamavisās ...

Briselē,2008.gada19.septembri Komisijasvārdā– Komisijasloceklis LászlóKOVÁCS 31.10.2008. LV 2 EiropasSavienībasOficiālaisVēstnesis

Ziņas par 100 lielākajiem parādniekiem budžetā, kuriem ...

Ziņas par 100 lielākajiem parādniekiem budžetā, kuriem ir aktuālais parāds uz 2011.gada 1.septembri Nr. p.k. NMR kods Nodokļu maksātāja nosaukums VID struktūrvienība Aktuālo parādu kopsummas (tūkst.

Valsts policijas vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2011 ...

2.pielikums Valsts policijas 2010.gada „ 23".aprīļa noteikumiem Nr. 7 „Kārtība, kādā Valsts policijā organizē amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm karjeras attīstību" Valsts policijas vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2011.gada 1.septembri Struktūrvienības un apakš ...

* izmaksai aprēķinātajā atalgojuma summā par 2011.gada ...

Amata nosaukums. * izmaksai aprēķinātajā atalgojuma summā par 2011.gada septembri ietverta arī samaksa par atvaļinājuma laiku nākamajā mēnesī N.p.k.

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vakanto amatu ...

2.pielikums Valsts policijas 2010.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.7 „Kārtība, kādā Valsts policijā organizē amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm karjeras attīstību" Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vakanto amatu saraksts sagatavots uz 2011.gada 1.septembri ...

**ORDIN***Nr.*1474*din*25*septembri

*****ORDIN***Nr.*1474*din*25*septembri e*2007* pentru*aprobarea*Regulamentului*privind*gestionarea **i*operarea*registrului*naŃional* al*emisiilor*de*gaze*cu*efect*de*seră* EMITENT:*****MINISTERUL*MEDIULUI*+I*DEZVOLTĂRII*DU RABILE* PUBLICAT**ÎN:*MONITORUL*OFICIAL**NR.*680*din**5*oct ombrie ...

Õppeaasta 2011/2012 kohustuslik kirjandus

1 Õppeaasta 2011/2012 kohustuslik kirjandus. 10.A ja 10.C õpetaja Janne Levo. I periood – Kirjandusteose analüüs ja tõlgendamine (teostega alustame kohe septembri alguses)