Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sloju

THE STICKING PROBLEM DURING DIRECT REDUCTION OF FINE IRON ORE ...

Association of Metallurgical Engineers Serbia and Montenegro Pregledni rad AME UDC:669.1.094-175-492.3=20 THE STICKING PROBLEM DURING DIRECT REDUCTION OF FINE IRON ORE IN THE FLUIDIZED BED PROBLEM 'STIKINGA' TOKOM REDUKCIJE RUDE GVO ĐA, MALIH DIMENZIJA ČESTICA U FLUIDIZOVANOM SLOJU MIRKO ...

UPRAVLJANJE HLA * ENJEM ULJNIH ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Standardni na*in upravljanja sustavom hla*enja transformatora s viöe stupnjeva hla*enja provodi se aktiviranjem kontakata kontaktnog termometra (mjeri temperaturu ulja u najviöem sloju) ili kontakata termoslike (simulira temperaturu najtoplije to*ke namota) pri grani*nim temperaturama.

Potrošnja energije u svijetu 1998

NEKE NOVIJE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE Prof. dr. Alija Leki}, Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 9, 71000 Sarajevo, e-mail: alilekic@yahoo.com PREGLEDNI RAD REZIME U radu su ukratko opisane neke od novijih energetskih tehnologija: sagorijevanje u fluidiziranom sloju pod pritiskom ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Time se produžuje put upadnog X-zračenja u površinskom sloju, a zbog konačne dubine prodiranja, zračenje ne dopire do dubljih dijelova uzorka tako da raspršenju sada doprinosi samo površinski sloj.

VOLUMEN: 29 VOLUME: 29

Histološki preparati bojeni metodom Klini-ke MAYO pokazuju žarišnu (fokalnu) fuksino-ragiju mišićnih vlakana u subendokardi jalnom i subepikardijalnom sloju srčanog mišića pre-parata sve tri ogledne grupe životinja.

(Microsoft Word - \212imun, \212kerlj.doc)

Slu*aj 4: Reflektivna pukotina u nosivom sloju 5 cm 7 cm 8 cm 15-25 cm SANACIJA TIP 3 cementna stabilizacija NS VS HS cementna stabilizacija NS VS HS Zamjena oöte*enog sloja cementne stabilizacije u zoni pukotine novom CS Popre*ni radni spojevi obra*eni su slojem hladne polimerizirane bitumenske paste min 100 cm ...

Referenca/Reference: RIBIČIČ, Mihael, ŠINIGOJ, Jasna ...

Tako so bile na osnovnem informacijskem sloju opredeljene in enirskogeološke enote, kateremu je bila pridru ena baza podatkov, ki je za posamezno enoto podajala prostorske in opisne podatke.

Experimental Determination of Stern Tube Journal Bearing ...

stabilnom radu rukavac vratila leži na sloju fl uida za podmazivanje koji odvaja rukavac vratila od košuljice ležaja, pomoću teorijskog nelinearnog modela ležaja može se dobiti bolji uvid u ponašanje

Organska tvar i pH u tlima istočne Hrvatske

Udio organske tvari u oraničnom sloju tla (0-30 cm) utvrđen je spektrofotometrijski primjenom bikromatne metode, a rezultati su razvrstani prema Gračaninu.

Cultivation of rucola (Eruca sativa L.) in the semyhidroponic ...

U semihidroponskom sustavu uzgoja biljke rastu u tankom sloju medija ili supstrata (2 do 10 cm). Supstrat se postavlja na PE-fi lm, a cijela uzgojna površina malo je ukošena.