Sputtr.com | Alternative Search Engine

Sojeva

INFLUENCE OF AUTOCHTHONOUS SACCHAROMYCES SPP. STRAINS ON THE ...

original paper 289 volume 9 (2008) no. 2 (289-296) influence of autochthonous saccharomyces spp. strains on the sulfur dioxide concentration in wine utjecaj autohtonih sojeva saccharomyces spp.

SELECTION OF INDIGENOUS YEAST STRAINS ISOLATED FROM CV ...

original paper 323 volume 9 (2008) no. 2 (323-328) selection of indigenous yeast strains isolated from cv. gewurztraminer from ilok winegrowing region selekcija autohtonih sojeva kvasaca izoliranih sa cv.

DISTRIBUCIJASOJEVAI KRETANJE REZISTENCIJE GRAM POZITIVNIH I ...

Najve}i procenat rezistencije zapa`en je kod sojeva Stenotrophomonas maltophilia, koji su 100% rezistent-ni na imipenem i meropenem i visoko rezistentni na cefalosporine III generacije, Acinetobacter species, koji su 100% rezistentni na cefalosporine III generacije i ciprofloksacin, dok su sojevi ...

UPORE\IVANJE DELOVANJATAZOCINA (PIPERACILIN SA TAZOBAKTAMOM ...

Cilj rada je bio da se utvrdi rezistencija izolovanih sojeva na tazocin i piperacilin, kao i da se uporedi efikasnost ta dva leka. Me|u izolatima Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas species i Haemophilus species osetljivost na tazocin je veoma visoka (95,3%, 82,8% i 96,3%).

Epidemiološki značaj ljudi i domaćih ivotinja kao ...

Od 14 sojeva, izolovanih iz domaćih ivotinja kojima je određena pripadnost nekoj od serogrupa karakterističnih za EHEC, najviše (7, 5,2%) sojeva izolovano je iz ovaca i svi su pripa-dali non-O157 serogrupama.

Utjecaj različitih čimbenika na rezultate testiranja ...

Metode : Antimikrobna osjetljivost kliničkih izolata te kontrolnih ATCC bakterijskih sojeva poznate osjetljivosti na antibiotike ispitana je metodom disk difuzije pri različitim pH vrijednostima hranjive podloge, različitoj gustoći bakterijskog inokuluma te uz promjenu temperature i duljine ...

Rezistencija zoonotskih patogena koji potiču iz mesa ivine ...

Umerena oseljivost i/ili rezistencija prema jednom ili više antimikrobnih lekova ustanovljena je kod 28 (40,58%) sojeva Salmonella spp., odnosno 119 (75,32%) sojeva Campylobacter spp. Našim ispitivanjima rasprostranjenosti rezistencije kod zoonotskih patogena ustanovljeni su alarmantni podaci.

Primenljivost metode multipleks lanč ane reakcije polimeraze ...

100 sojeva bakterija koju su sa činjavali terenski izolati Salmonella Typhimurium, terenski izolati Sal monella Enteritidis, kao i uzorci kontrolnih ba kte rija. 35 sojeva

Mehanizmi rezistencije Staphylococcus aureusa na meticilin

Metode Izolacija sojeva S. aureusa vršena je standardnim bakteriološkim metodama: bolesnički materijal iz Opšte bolnice i Doma zdravlja u Ćupriji pristigao u mikrobiološku laborato-riju Zavoda za javno zdravlje, zasejavan je u tečnu podlogu, glikozni bujon (Torlak, Beograd) i na krvni ...

OSJETLJIVOST NAZOFARINGEALNIH IZOLATA VRSTE STREPTOCOCCUS ...

Minimalne inhibitorne koncentracije sojeva smanjene osjetljivosti na penicilin, kretale su se od 0,125 do 1,5 μg/ml. Na eritromicin, azitromicin i klaritromicin usta-novljena je otpornost u 418 (18%) ispitanih sojeva, 370 (16%) izolata bilo je otporno na klindamicin, 297 (11%) na tetraciklin, a 543 (22 ...