Sputtr.com | Alternative Search Engine

Stresem

Wpływ efektów terapii zaburzeń nerwicowych i związanych ...

Key words: group therapy, neurotic disorders, motivation Pol. Merk. Lek., 2008, XXV, Suppl. 1, 20 Wpływ efektów terapii zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem na wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego MAŁGORZATA ŻYCHLIŃSKA, ANTONI FLORKOWSKI, ALICJA FURMAŃSKA, MAŁGORZATA DUDAK, ...

Poznawcze i kompetencyjne uwarunkowania wypalenia w pracy z ...

siŒ z przewlek‡ym stresem zawodów us‡ug spo‡ecznych. Uzasadniaj„ one podejmowanie prób wyjaœnienia wy palenia tak¿e w zawodach opieki medycznej z perspek

Etiopatogeneza niedos³uchów u pacjentów oddzia³ów ...

Aktualnie nie ma efektywnej tera-pii leczenia œlimaka i odwrócenia tego stanu. Dlatego zapobieganie œmierci komórek indukowanej stresem oksy-dacyjnym by³oby wielk¹ wartoœci¹ terapeutyczn¹.

Zespół przemijających zaburzeń kurczliwości lewej komory ...

Były to kobiety w wieku od 52 do 68 lat (średnia 58±6 lat), bez stwierdzonych typowych czynników ryzyka choroby wieńcowej, przyjęte z powodu bólu zamostkowego, poprze-dzonego silnym stresem.

Dehydroepiandrosteron (DHEA) w mechanizmach stresu i depresji

To zróżnicowanie może wynikać z niejednorodnych kryteriów doboru pacjentów, zwłaszcza w odniesieniu do rodzaju, czasu trwania i na-silenia depresji, a także obciążenia stresem aktualnie i w przeszłości.

Psychoedukacja grupowa w kompleksowym leczeniu choroby ...

Regularność nawyków i radzenia sobie ze stresem Sesja 18. Regularność nawyków Sesja 19. Techniki kontroli stresu Sesja 20. Strategie rozwiązywania problemów Sesja 21.

Lynne M. Kostiuk, Ph.D. Registered Psychologist Owner ...

W swojej pracy Joanna wspiera swoich klientōw w poznawaniu i pōźniejszym stosowaniu nowych technik i strategii radzenia sobie ze stresem we wszelkich jego objawach by umożliwić im odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

Sposoby oddzia‡ywania neuroprotekcyjnego w chorobie ...

Zredukowany glutation, usuwaj„c wolne rodniki, chroni b‡onŒ komÛrkow„ i DNA przed stresem oksydacyjnym lub ksenobiotykami. Ponadto, jest niezbŒdnym bia‡-kiem uczestnicz„cym w podziale komÛrki, w regulacji wewn„trzkomÛrkowego metabolizmu oraz w procesie apoptozy [1, 5].

Funkcjonowanie i niesprawnoúÊ spo‡eczna ñ aspekty ...

Choroby i zaburzenia psychiczne zwi„zane ze stresem rozumianym jako obci„¿enie psychofizyczne mog„, ale nie musz„, prowadziÊ do niesprawnoúci.

BÓL W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ U HOSPITALIZOWANEJ MŁODZIEŻY ...

Ból jest stresem, który uruchamia psychologiczne mechanizmy radzenia sobie z nim, zakłóca aktywność dziecka w czynnościach dnia codziennego, ogranicza kontakty społeczne i wpływa niekorzystnie na stan psychiczny.