Sputtr.com | Alternative Search Engine

Terapii

MOTYWY PODJÊCIA, KONTYNUOWANIA I UKOÑCZENIA TERAPII U ...

221 MOTYWY PODJÊCIA, KONTYNUOWANIA I UKOÑCZENIA TERAPII U KOBIET UZALE¯NIONYCH OD ALKOHOLU, W ODDZIALE TERAPII UZALE¯NIENIA OD ALKOHOLU Barbara Szczyrba, Anna Trzcieniecka-Green Zak³ad Psychologii Wydzia³u Opieki i Oœwiaty Zdrowotnej Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach M OTIVES OF ...

Skutecznoœæ terapii motywuj„cej w redukcji problemów ...

129 Skutecznoœæ terapii motywuj„cej w redukcji problemów alkoholowych. Przegl„d badaæ Alkoholizm i Narkomania 2009, Tom 22: nr 2, 129Œ141

Wpływ efektów terapii zaburzeń nerwicowych i związanych ...

M. Żychlińska i wsp. 20 Influence of therapy effectiveness of neurotic and stress disorders on selected aspects of psychological function Żychlińska M., Florkowski A., Furmańska A., Dudak M., Gajda A. Psychosomatic Department of 7th Navy Hospital in Gdansk, Department of Adult Psychiatry ...

Exoskeletons in Neurological Diseases – Current and ...

Emilia Mikołajewska 1, Dariusz Mikołajewski 2 Exoskeletons in Neurological Diseases – Current and Potential Future Applications Egzoszkielety w terapii schorzeń neurologicznych

Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii ostrego ...

34 Otorynolaryngologia, 2003, 2(1), 34-39 Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii ostrego Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii ostrego Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii ostrego Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa terapii ostrego Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa ...

Etiopatogeneza niedos³uchów u pacjentów oddzia³ów ...

57 Niedzielska G, Kotowski M, Niedzielski A. Etiopatogeneza niedos³uchów u pacjentów Oddzia³ów Intensywnej Terapii Etiopatogeneza niedos³uchów u pacjentów oddzia³ów Etiopatogeneza niedos³uchów u pacjentów oddzia³ów Etiopatogeneza niedos³uchów u pacjentów oddzia³ów ...

Pregabalina - nowy lek w terapii bólu neuropatycznego

15 P R A C E P o g l ą d o w E i P R z E g l ą d o w E Ból 2006, Tom 7, Nr 3 © EliPSA-JAiM s.c. Pregabalina - nowy lek w terapii bólu neuropatycznego Pregabalin - a new medicine for neuropathic pain treatment Marek Kamiński a, Monika Rucińska b a department of Anaesthesiology, b ...

Rytuksymab w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie ...

Rytuksymab w leczeniu chorych na reumatoidalne zapalenie stawów po niepowodzeniu terapii inhibitorami TNF- 365 Rituximab for rheumatoid arthritis refractory to anti-tumor

ROLA KOM"REK DENDRYTYCZNYCH W REGULOWANIU AKTYWNOåCI UK£ADU ...

669 kom"rki dendrytyczne a aktywnoå˘ uk£adu immunologicznego post˚py biologii kom"rki tom 34 2007 nr 4 (669ñ682) rola kom"rek dendrytycznych w regulowaniu aktywnoåci uk£adu immunologicznego oraz moflliwoåci wykorzystania ich w terapii dendritic cells as regulators of immune response ...

Efficacy of Neurofeedback Treatment in ADHD: the Effects on ...

CLINICALEEG and NEUROSCIENCE ©2009 VOL. 40 NO. 3 180 Key Words Attention Deficit Hyperactivity Disorder EEG Biofeedback Hyperactivity Impulsivity Inattention Meta-Analysis Neurofeedback ABSTRACT Since the first reports of neurofeedback treatment in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD ...