Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ujemanje

PREKINITVE NOSEČNOSTI ZARADI RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI PLODA ...

Glede ujemanja prenatalnih in posmrtnih patohistoloških ugotovitev smo oblikovali tri skupine: popolno ujemanje, ujemanje z dodatnimi informa-cijami iz posmrtne analize, neujemanje ugotovitev.

ELECTRON SPIN RESONANCE (ESR) DATING IN KARST ENVIRONMENTS

Ob primerjanju z drugimi tehnikami datacije, je ujemanje v starosti običajno odlično. Na splošno je ta metoda najbolj zanesljiva, če se uporablja za zobno sklenino, nekatere vrste školjk, odkladnine kalcita in minerale kremena.

(Microsoft Word - EV_Pro\232ek_F.doc)

Primerjava rezultatov, pridobljenih spopolnim simulatorjem Krško za 19. cikel, z rezultati referen8nih izra8unov je pokazala dobro ujemanje in ka e, da je bila preveritev simulatorja v letu 2000 za to vrsto nezgode uspešna.

FATTY ACID COMPOSITION OF EGGS ENRICHED WITH OMEGA -3 FATTY ...

Pravilnost in zanesljivost metode smo preverili z analizo certificiranega referenčnega vzorca CRM 164 (Anhydrous Milk Fat) in dobili dobro ujemanje rezultatov s certificiranimi vrednostmi.

STROJNIŠKI VESTNIK JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING

tekoŁine s PLE in MHZD formulacijami, so pokazali zelo dobro ujemanje s preizkusi [18]. Sl. 12. Medsebojni vpliv tekoŁine in trdnine Fig. 12.

nega indeksa na avtomatsko dolo čanje krvnega tlaka

dobimo najboljše ujemanje SP in DP vrednosti z referen čnimi za oscilometri čne utripe E py , še posebej za Epp , kjer ni neuspešnih primerov in je ve čina od 92

Ujemanje značajskih lastnosti, določenih z numerološko ...

Ujemanje značajskih lastnosti, določenih z numerološko analizo, z lastnostmi imen učencev osnovne šole

V SE O GRAFIKAH IN TISKANJU - Preproste definicije ...

Pantone barvno lestvico uporabljajo grafiki in tiskarji, da lahko natančno določijo ujemanje posameznih barv. Nekateri uporabljajo barve iz kataloga z oznako CVC ali CVU, kar pa pomeni enako kot katalog z oznako C ali U. Ozaka C pomeni coated paper, U pa uncoated paper.

Zasnova predšolske vzgoje v vrtcih

Med ključne pokazatelje učinkovitosti sistema predšolske vzgoje v posamezni državi sodijo deleži v vrtce vključenih predšolskih otrok, ujemanje med deleži v vrtce vključenih otrok in deleži zaposlenih mam predšolskih otrok ter fleksibilnost in kakovost vrtca. 4 3 Več v: Dolanc, 1970; Pavlič ...

Uporaba skupin genov pri analizi podatkov o izra enosti ...

V zadnjem času pa je več študij pokazalo, da je ujemanje mnogo večje, če se iz nivoja genov dvignemo na nivo izbranih skupin genov. Kot skupine so navadno obravnavani geni, ki skupaj sodelujejo v bioloških poteh ali imajo v genski ontologiji pripisano isto molekularno funkcijo ali biološki proces ...