Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ukomorsku

Regional Cooperation - Priority for Serbian Businesspeople

54 Intervju / Interview Dr ^edomir Vuki} Srbija najaktivnija u mnogim regionalnim organizacijama jugoisto~ne Evrope. - Resor za regionalnu i me|ukomorsku saradnju u Privrednoj komori Srbije.