Sputtr.com | Alternative Search Engine

Umeleckej

SCHOOL TEACHER PERFORMANCE

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD., Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF,

ÚSTAV LITERÁRNEJ A UMELECKEJ KOMUNIKÁCIE

Čestné vyhlásenie: Vyhlasujem, že som túto diplomovú prácu napísal samostatne pod odborným vedením vedúcej diplomovej práce a použil som iba uvedenú literatúru.

Grunge - Ú STAV LITERÁRNEJ A UMELECKEJ KOMUNIKÁCIE

univerzita konŠtantÍna filozofa v nitre, filozofickÁ fakulta Ústav literÁrnej a umeleckej komunikÁcie samuel trnka aj – es 1. roč. 2001/2002

ŠTYLÉMY V UMELECKEJ A LITERÁRNOVEDNEJ TVORBE STANISLAVA ...

2. študentská vedecká konferencia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 4. 5. 2006 ŠTYLÉMY V UMELECKEJ A LITERÁRNOVEDNEJ TVORBE STANISLAVA RAKÚSA - OD ANALÝZY K INTERPRETÁCII TEXTU Daniela LEŠOVÁ - Ivana IVANOVÁ Prof. Stanislav Rakús sa narodil v Šúrovciach na ...

Smernica č. 13/2008-R

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov č.

Ak áno, na Filozofickej fakulte UKF v Filozofickej fakulte ...

Predstavujeme vám štúdium odboru ESTETIKA na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Štúdium zabezpečuje Ústav literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF

Pozývame vás na dobročinný koncert detských speváckych ...

umeleckej školy v Komárne. Pozvanie prijal aj hudobný skladateľ Igor Bázlik a sólista opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ivan Ožvát.

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a ...

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Jána Fishera Kvetoňa v šk. roku 2009/2010 a) Identifikačné údaje: Zriaďovateľ: Mesto Sereď Štatutár zriaďovateľa: Mgr. Vladimír Vranovič Názov školy: Základná umelecká škola ...

Štátny vzdelávací - Štátny vzdelávací program ...

Štátny vzdelávací Štátny vzdelávací program základnej umeleckej školy v Slovenskej republike ISCED 2 B – Nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

Štátny pedagogický ústav Bratislava

Vzdelávací program základnej umeleckej školy ţiakov so zrakovým postihnutím ISCED 1 B – Primárne umelecké vzdelanie, Vzdelávací program základnej umeleckej školy ţiakov so zrakovým postihnutím ISCED 2 B – Niţšie sekundárne umelecké vzdelanie .....