Sputtr.com | Alternative Search Engine

Univerzitetni

Statistika Univerzitetni Podiplomski Študijski Program ...

3 Index 1. History and objectives of SEM. 2. Example. 3. Intuitive explanation of the basics of SEM. • Interdependence analysis. Path analysis. The regression model from a different perspective.

MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA PREDRAKASTIH SPREMEMB MATERNIČNEGA VRATU

... Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor 2 Oddelek za patologijo, Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, 3000 Celje Avtor za dopisovanje / Corresponding author: Iztok Takač, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, Univerzitetni ...

PROFESSIONAL AND ACADEMIC TITLES ACT

The following abbreviations of expressions contained in the professional titles shall be used: • univerzitetni diplomirani and univerzitetna diplomirana...

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION - INFORMATION ...

Diploma o pridobljeni univerzitetni izobrazbi. Univerzitetni diplomirani teolog (univ. dipl. teol.). Main field(s) of study for the qualification, study programme and option:

LINKING MEDICAL RECORDS AND ASSESSMENT INSTRUMENTS TO THE ICF ...

PRIMERA Pavel Ptyushkin, MD, MPH, Gaj Vidmar, PhD, Prof. Helena Burger, MD, PhD, Pavel Ptyushkin, MD, MPH, Gaj Vidmar, PhD, Prof. Helena Burger, MD, PhD, Prof. Črt Marinček, MD, PhD Prof. Črt Marinček, MD, PhD Evropski projekt MURINET Evropski projekt MURINET Univerzitetni rehabilitacijski ...

PERITONITIS – STANDARDI IN NOVOSTI PERITONITIS ...

Kirurška šola Kirurška klinika Klinični oddelek za abdominalno kirurgijo Univerzitetni klinični center Ljubljana Kirurška delavnica in simpozij

UNIVERSITY OF LJUBLJANA

... SI-1000 Ljubljana, Jamnikarjeva 101 ZA Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije LI 2009 IN OPIS SIMBIOZE IN FILOGENETSKIH POLOŢAJEV RIZOBIJEV, KI NODULIRAJO NOVO VRSTO METULJNIC IZ RODU VOLČJEGA BOBA ( Lupinus mariae-josephi ) TD Diplomsko delo (Univerzitetni ...

PREKINITVE NOSEČNOSTI ZARADI RAZVOJNIH NEPRAVILNOSTI PLODA ...

... FETAL ANOMALIES - ANALYSIS OF CASES OVER A 4-YEAR PERIOD Miha Lučovnik, Jasna Šinkovec, Karin Writzl, Nataša Tul Ginekološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Šlajmerjeva 3, 1525 Ljubljana Avtor za dopisovanje / Corresponding author: Nataša Tul, Ginekološka klinika, Univerzitetni ...

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: USTAVNO PRAVO Course title: CONSTITUTIONAL LAW Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester Univerzitetni študijski program Uprava 1. stopnja 1.

DOKUMENTI SVETA EVROPE O ZAGOTAVLJANJU NEODVISNOSTI JAVNE ...

DOKUMENTI SVETA EVROPE O ZAGOTAVLJANJU NEODVISNOSTI JAVNE RADIOTELEVIZIJE Izdal: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope (IDC Sveta Evrope) pri Narodni in univerzitetni knji`nici v Ljubljani Uredila: Liana Kal~ina, direktorica IDC Sveta Evrope v Ljubljani v sodelovanju z Brankico ...