Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uredila

Osnovna šola Majde Vrhovnik Sestavila in uredila Darinka ...

Osnovna šola Majde Vrhovnik Sestavila in uredila Darinka Šaubah Kovi* 9. razred 9.letne OŠ DANTE'S PEAK You are Lauren/Graham. You are on holidays at the sea with mum, brother/sister and Harry.

POMEMBNEJ*`I STATISTI**NI PODATKI O SLOVENIJI

Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, letnik VI, št. 8/2011 2 Some important statistics on Slovenia, Volume VI, No 8/2011 Zbrala in uredila Mojca Merc Publikacija je na voljo na spletnem naslovu www.stat.si/pub. asp Informacije daje informacijsko središče: tel. (01) 241 51 04 ...

POMEMBNEJ*`I STATISTI**NI PODATKI O SLOVENIJI

Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, letnik VI, št. 9/2011 2 Some important statistics on Slovenia, Volume VI, No 9/2011 Zbrala in uredila Renata Rejec Publikacija je na voljo na spletnem naslovu www.stat.si/pub. asp Informacije daje informacijsko središče: tel. (01) 241 51 04 ...

SELECTED BIBLIOGRAPHY Of BOOKS ON CROATIAN HISTORY, 1990-1998

288 288 I. MIŠKULIN, Selected Bibliography of Books on Croatian History, 1990-1998 Pogled izbliza , uredila Ljiljana LUKAČEVIĆ, Nova Gradiška, Tim za psiho-socijalnu pomoć sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata - Grafikolor, 1996.

DOKUMENTI SVETA EVROPE O ZAGOTAVLJANJU NEODVISNOSTI JAVNE ...

DOKUMENTI SVETA EVROPE O ZAGOTAVLJANJU NEODVISNOSTI JAVNE RADIOTELEVIZIJE Izdal: Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope (IDC Sveta Evrope) pri Narodni in univerzitetni knji`nici v Ljubljani Uredila: Liana Kal~ina, direktorica IDC Sveta Evrope v Ljubljani v sodelovanju z Brankico ...

Stjepan Ro`i} Biglisanje - KLO[TAR IVANI] MMX - BIBLIOTEKA ...

Stjepan Ro`i} Song of a Nightingale - 2 - Uredila i prevela/Edited and translated byUredila i prevela/Edited and translated byUredila i prevela/Edited and translated byUredila i prevela/Edited and translated byUredila i prevela/Edited and translated by \ur|a Vukeli} Ro`i}

L'aiguière en bronze de la tombe à char de Verna (Isère ...

Letos je izšla zelo dobra znanstvena predstavitev groba, ki sta jo uredila in v glavnem tudi napisala ista avtorja. V njem so našli med drugim kovinske dele štirikolesnega voza, orožje (bronasto čelado, železne meče, sulične osti in ščitne grbe) ter zelo veliko število poznorepublikanskih ...

DCTI bilten 3

Ta simpozij je ze znak za to. Doc. dr. Miomir Kneûevi ć , univ.dipl.biol. Zavod RS za transfuzijsko medicino _____ Bilten Druötva za celi č no in tkivno inûenirstvo Slovenije Maj 2007, Letnik 3: ötevilka 3 Uredila: Nevenka Kregar ...

INFORMATICA MUSEOLOGICA 33 (3-4) 2002. ISSN 0350-2325

... Ilica 44, Zagreb, Hrvatska Museum Documentation Centre, Ilica 44, Zagreb, Croatia Tel: + 385 1 48 47 897 Faks: + 385 1 48 47 913 http://www.mdc.hr Za izdavaËa / For the Publisher Viπnja Zgaga vzgaga@mdc.hr Urednica / Editor Lada Draæin Trbuljak ldrazin@mdc.hr Rubriku Kongresi, simpoziji, seminari uredila ...

museum news

2010 •*72 Stalna razstava 1918 -1941 / Permanent exhibition 1918-1941, april/April 2010 Zbrala in uredila / selected and edited by: Sašo Kovačič, Jožica Šparovec MOJA*ZGODBA * MY*STORY Popravek/Errata: * Na strani 16, Muzejske novice 2/2009 v prispevku Prule 1908, je pravilno Gabrijel Gruber (1740 ...