Sputtr.com | Alternative Search Engine

Ustreznost

OCENA KAKOVOSTI SESTAVLJENIH KAZALCEV BLAGINJE NA PODLAGI ...

Opazovani kazalci so bili izbrani glede na vsebinsko ustreznost in razpolo ljivost na ravni ob*in, upoštevajo* merila kakovosti evropske statistike.

CERTIFIKAT

lnstitut za varilstvo d.o.o. kot pdgla5en organ potrjuje ustreznost postopkov izvedenih s strani proizvajalca tladne opreme, v obsegu dolo6il priloge lll., modula F, direktive o

KRITIČNA ANALIZA NAPOTITEV NA ELEKTRODIAGNOSTIČNO PREISKAVO ...

Namen naše raziskave je bil na reprezentativnem vzor-cu preveriti ustreznost napotitev na elektrodiagnostične pre-iskave, poiskati vzroke za morebitne slabosti in predlagati možne rešitve.

Hop fields in crop rotation

Fitosanitarno ustreznost dve- in triletne premene bi lahko izboljšali z dosevki, to je kri nicami za krmo (krmna ogrščica in repica, krmni ohrovt) in za podor ...

have to be transmitted - Country MEMBER STATES CONTACT POINTS ...

gp.mz@gov.si martin.kavka@gov.si Ministrstvo za zdravje/Ministry of Health Sektor za varnost in zdravstveno ustreznost hrane /Sector for food safety

KARIERNI CENTER UNIVERZE V NOVI GORICI

Slika 5: Ustreznost študija glede na cilje o poklicni poti študentov UNG Kljub temu da ima le polovica anketirancev ţe izoblikovane cilje o svoji poklicni poti, ...

www.ursjv.gov.si, e: gp.ursjv@gov.si elezna cesta 16, p.p ...

JV 5, 52/2 ZVISJV 62 (3) (2) Upravljavec sevalnega ali jedrskega objekta mora redno in dokumentirano preverjati ustreznost števila zaposlenih za dela, povezana s sevalno oziroma jedrsko varnostjo.

ME[ANJE STILA V STEINBECKOVIH ROMANIH KOT IZZIV ZA PREVAJALCA

... ustreznost prevoda, J. Steinbeck, Of Mice and Men , Omi{ihinljudeh A well-known characteristic of Steinbeck'snovelsdealing with agricultural labour themes is the harmony between the language and the content.

VPLIV NAJDB ELEKTROMIOGRAFSKE PREISKAVE NA IZBIRO IN IZID ...

Cilj te raziskave je bil proučiti ustreznost na-potitev na EMG preiskavo, ne pa opredeliti vlogo EMG preiskave v obravnavi bolnikov. Tudi v literaturi ni-sva zasledila raziskave, ...

PregLedNI čLANeK/ReView - Novi biološki pristopi pri ...

lega presadka, pričvrstitev in ustreznost presadka ter pooperativna rehabilitacija) in biološki odziv presadka po rekonstrukciji (stopnja revaskula