Sputtr.com | Alternative Search Engine

Utvrdi

Rezime Abstract

Varijablite (pol, vozrast, traewe na simptomite pred hospitalizacijata, etiologija) se anali-zirani kaj trite grupi, so cel da se utvrdi nivnoto mo`no vlijanie vrz ishodot.

Frequency of uterine rupture at delivery and accompanying ...

Cilj rada bio je da se utvrdi učestalost rupture ma terice na ukupan broj porođaja, sagledaju okolnosti i uzroci koji dovode do rupture, utvrdi perinatalni i maternalni

ADENOKARCINOM BUBREGA MORFOLOŠKA ANALIZA 319 SLUČAJEVA

Cilj rada Cilj ovog istra ivanja bio je da se utvrdi učestalost pojavljivanja adenokarcinoma bubrega i njegova polna i starosna distribucija; odrede makroskopske i histološke osobine adenokarcinoma bubrega i to posebno: veličine tumora, lokalizacije, histološkog tipa i regresivnih pro-cesa; kao i da ...

Epidural Spinal Abscess after Extraction of a Tooth - a Rare ...

loga utvrdi se NHL visoka stupnja malignosti B-sta nica. Po uËinjenoj imunohistokemiji, utvrdi se NHL velikih stanica B-imunofenotipa, a pacijentovo se

Uticaj infekcije Helicobacter pylori na pojavu ...

Cilj rada bio je da se utvrdi uticaj Helicobacter pylori infekcije na pojavu GERB kod bolesnika sa preterminalnim i terminalnim stadijumom bubre ne insuficijencije.

SEKUNDARNI HIPERPARATIROIDIZAM - FAKTOR RIZIKA ZA RAZVOJ ...

Rad je imao za cilj da utvrdi prevalenciju perikardnog izliva, kao i da utvrdi uticaj sekundarnog hiperparatiroidizma na razvoj perikardnog izliva kod bolesnika na hemodijalizi.

INFEKCIJA EPSTEIN-BARR VIRUSOM U POPULACIJI NOVOG SADA THE ...

Cilj rada Cilj ovog ispitivanja bio je da se utvrdi učestalost akutne infekcije Epstein-Barr virusom u ispitivanom uzorku. Kao radna hipoteza koristi se tvrdnja da je Epstein-Barr virus značajan uzročnik bolesti u populaciji Novog Sada.

Aminokiseline su organske kiseline, koje u svom sastavu ...

Ovo istra ivanje je imalo za cilj da utvrdi nivo generalne pouzdanosti i diskriminativnosti date metode za procenu osnovne radne pripremljenosti vrhunskih vaterpolista u vertikalnoj plivačkoj poziciji, ali i da utvrdi iste karakteristike u funkciji strukturne validacije testa, tj. proceni njegove ...

American Embassy, Belgrade

Isključivo lekar moze da utvrdi koja se od vakcina na listi odnosi na vas, uzimajući u obzir vaše godine, zdravstvenu istoriju i trenutno zdravstveneo stanje.

Ukupni volumen lezija detektovanih metodom magnetne rezonance ...

Sažetak Poremećaji pažnje i koncentracije se često javljaju kod obolelih od MS. Cilj ove studije je da utvrdi da li postoji povezanost između neuropsiholoških skorova dobijenih primenom testova za procenu pažnje i koncentracije i parametara konvencionalne magnentne rezonance.