Sputtr.com | Alternative Search Engine

Uyende

J3059 - Shona passport

5 Kugara kunze kwenyika kunogona kuunza mukana wekuwana basa, dzidzo kana kubatanidzwa nemhuri. Asika harisi tikiti chete rinodiwa kuti uyende. Unodawo magwaro akakodzera ekufambisa.

LAMULUNGU LA MU ADVENTI 1 * CHAKA B

* Kuthantaudza kuti ungazependze uyende kuyamba pomwe utisiku watha ndiponso mumawa wayandikira. Kodi cithantaudaza ciani *kukondzeka njira yampulumutsi?

Tímpanosllenos. - Sedesig na con elnombrede timpanos ele

Porúltimo, co nstit uyende por sí una decoraciónracionaly sencilladelos tímpa nos. Encambio, ocasionanalgúnaume nto de gastoenlospara­ mentos, porlamanodeobramásdelicadaqueexigenesasarca­ dasvistas.