Sputtr.com | Alternative Search Engine

Verjetno

COUNTY OF OFFENSE:

Compliant Compliant. Approved: MICHAEL FARBIARZ/GLEN KOPP/JASON SMITH Assistant United States Attorneys KATHLEEN KEDIAN Trial Attorney, Counterespionag e Section, National Security Division, Department of Justice Before: HONORABLE JAMES L. COTT United States Magistrate Judge Southern District of ...

HOw LONG DOES EVOLUTION OF THE TROGLOMORPHIC FORM TAKE ...

Prvič, razhajanje med podzemeljskimi haplotipi se je zgodilo v Pleistocenu, verjetno v odvisnosti od nihanja vode, ki je omogočilo kolonizacijo in posledično izolacijo v novih podzemeljskih habitatih.

OSTANKI DITIOKARBAMATOV V GOMOLJIH KROMPIRJA

Verjetno so glavni razlog za povečane vsebnosti ostankov ditiokarbamatov v letu 2002 vremenske razmere, saj je imel avgust nadpovprečno količino padavin, ...

Acta 332 25.11-03 brez CM

... sprememb v lokalni klimi so spremembe jakosti prepiha ter količina organskih snovi v substratu v posameznih delih jame verjetno najpomembnejši vzroki za migracije.

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Povezava med bakterijsko vaginozo in spolnim vedenjem ter kajenjem verjetno obsta-ja, vnose~nosti lahko spontano mine. Kot pre-sejalni test bi lahko slu`ila dolo~itev pH in aminskega vonja no`ni~nega izcedka, ...

AN OVERVIEW OF THE HISTORY OF THE CHESTNUT

Hipovirulenca kostanjevega rakaje bila v Sloveniji verjetno ie v sredini petdesetih let, nedvomno pa v sredini iestdesetih, kar potrjujejofotogafije neikodljivih povriinskih okuib.

POJAV IN ŠIRJENJE TUJERODNE VRSTE DNEVNEGA METULJA ...

... obalnih mestih že opazno prizadete. Ker vrsta pri nas še nima učinkovitih naravnih sovražnikov, je verjetno nizka stopnja preživetja v zimskih razmerah glavni omejujo ...

LOW-TEMPERATURE TRANSPORT PROPERTIES OF THE ε-PHASES Al-Pd ...

Vzrok za majhno toplotno prevodnost faz so verjetno strukturni, veliki in te`ki klasterji atomov z ikozaedri~no simetrijo, ki v veliki celici prepre~ujejo propagacijo raz{irjenih fononov, zato

The concept of "Neolithic package"> considering its meaning ...

Opisali bomo kratko zgodovinsko ozadje in uporabo izraza do 80-ih, skoncentrirali se bomo tudi na verjetno definicijo in mo∫ne vsebine »paketa«, ...

Y-chromosome haplogroup I prehistoric gene flow in Europe

Ta klad se je verjetno raz∏iril po zadnjem glacialnem maksimumu iz domovine na Balkanu ali v vzhodni Evropi. I1b2 najverjetneje izhaja iz ju∫ne Francije/Iberije in ka∫e post-glacialno ∏iritev in ≠lovekovo kolonizacijo Sardinije pred okoli 9000 leti.