Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zapisni

Zagreb, 23.–26. velja č e2011. - Suradni č ko u enje

This project is cofinanced by the European Union Development of new curricula and ca pacity building of veterinary teach ... Izbor promatra čcrtaa, zapisni ča, prezentera

"SOMBORSKE NOVINE" SOMBOR, Trg slobode 1/I

Druga ta~ka : Za predsedavaju}eg Skup{tine, ve}inom glasova (jedan uzdr`an glas) izabran je Isa Basari}, dok je za zapisni~ara izabrana Milica Bunjevac- Vorkapi}.

Zápisní řád Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR

1 Zápisní řád Klubu chovatelů málopočetných plemen psů ČR 1. Cílem KCHMPP je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v KCHMPP, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá ...

U PEDAGOŠKI FAKULTET ODSJEK: Tjelesni odgoj i sport Student ...

postaviti zapisni čki sto, a pored njega sa obje strane klupe za rezervne igra če. Sto bi se trebao nalaziti bliže aut-liniji nego klupe za rezervne igra če i to bar za

pravila odbojke 2009 - 2012

Zapisni čar di že obje ruke kada je upisivanje zamjena dovršeno, te sada pogledom komunicira s drugim sucem. Zapisni čar drugi put koristi zvu

U IME NARODA

A.br.148/2005 U IME NARODA VRHOVNI SUD KOSOVA, Ve**e sastavljeno od sudija: Vjosa Nimani-Zuljfiju, predsednica, Osman Tmava i *`ahdane Agani, *lanovi, uz u*e*a**e profesionalnog saradnika Ajne Ga*ai, zapisni*ara, u administrativnom sporu prema tu*~bi tu*~ioca A.Lj., protiv optu*~ene strane Ministarstva za ...

zapisnik

i zapisni čar. Nakon toga su u radno predsjedništvo jednoglasno izabrani: 1. Saša Dumi ć - predsjedatelj 2. Vinko Blaževi ć 3. Mato Modri ć

POSLOVNIK DR AVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE ("Sl. list RCG", br ...

Primjedbe na dnevni red i zapisnik sa prethodne sjednice kolegijuma unose se u zapisnik. *lan 24 Na sjednici kolegijuma vodi se zapisnik koji obavezno sadr i ime i prezime rukovodioca i *lana kolegijuma, pozvanih na*elnika, rukovodioca odjeljenja, dr avnih revizora i zapisni*ara, dnevni red ...

SAZIVA TREUREDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA "FRATELLO ...

Izbor radnih tijela (Predsjednik Skupštine, zapisni*ar, ovjeriva*izapisnika, *lanovi komisije za glasanje) 2. Usvajanje Zapisnika sa druge sjednice Skupštine akcionara "Fratello Trade" a.d. Banja Luka, odr ane 22.06.2010. godine 3.

P O S L O V N I K o radu Upravnog odbora Zaklade policijske ...

Na sjednici se vodi zapisnik koji potpisuju predsjednik i zapisni*ar. Zapisni*ara odre*uje predsjednik. Zapisnike pohranjuje i *uva upravitelj Zaklade. * lanak 14.