Sputtr.com | Alternative Search Engine

Zeylerinin

EK 9-A KADINDA ›NFERT›L›TE

219 † ›nfertilite - Ek 9-A† 9a EK 9-A KADINDA ›NFERT›L›TE ENDOKR›N FA KT÷RLER Ov¸lasyon normal endokrin ¸reme fonksiyonunun belirtisidir.

Hem*_irelerin Bilgisayar ve *0nternet Kullanma

Hem*_irelerin Bilgisayar ve *0nternet Kullanma Durumu ve Hem*_irelikte Bilgisayar Kullan*1m*1n*1n De**erine *0li *_kin Gˆr¸*_leri a a b Firdevs Erdemir, Ziyafet ...

HEMÝPLEJÝK HASTALARDAELDE FONKSÝYONELAKTÝVÝTE DÜZEYÝ VE EL ...

hemÝplejÝk hastalardaelde fonksÝyonelaktÝvÝte dÜzeyÝ ve el bÝleÐÝ kemÝk mÝneralyoÐunluÐu ÝlÝÞkÝsÝ: Ön ÇaliÞma association of hand ...

SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Klinik Biyokimya Laboratuvar*1 Test Rehberi 1 GENEL B*0LG*0LER LABORATUARTESTLER*0N*0 ETK*0LEYEN FAKT÷RLER: Klinik l aboratuarlar sa**l*1k hizmetlerinin sunumunda ...

ADANADAE%$T$MARA (TIRMA HASTA NELER$N$NYO%UNBAKIM HEM ($RELER$NDE ...

9 AD‹Tıp Fak¸ltesi Dergisi 2008; 9(3):9-15 Klinik Ara"tırma ADANADAE%$T$MARA (TIRMA HASTA NELER$N$NYO%UNBAKIM HEM ($RELER$NDE HAST ANEENFEKS$YONLARIB$LG$D‹ZEY ...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİ VERSİTESİ

karadenİz teknİk Ünİ versİtesİ . sosyal bİlİmler enst İtÜsÜ : tez lİstesİ (siralama anabİlİm d allarinin alfabetİk sirasina ve tezlerİn hazirlandiĞi ...

1-Ad*1 Soyad*1 : Nesrin A*^TI

1. ÷ZGE«M*0*^ 1-Ad*1 Soyad*1: Nesrin A*^TI 2-Do**um Tarihi: 26.03.1955 3-Unvan*1: Prof.. Dr. 4-÷**renim Durumu: Prof. Dr. Derece Alan ‹niversite Y*1l Lisans ...

VER"ML"L"KLER"N"NBEL"RLENMES"* S¸leymanN! ZAM, Gˆksel ARMA"AN

53 AD‹Ziraat Fak¸ltesi Dergisi 2006; 3(2) : 53-60 AY DIN"L"NDEPAZARAY÷NEL"KS‹TSI#IRCILI#I"$LETMELER"N"N VER"ML"L"KLER"N"NBEL"RLENMES" * S¸leymanN!

ADOLESANLARDA OBEZ*0TE

Obezite, geli*_mi*_ ¸lkelerde h*1zla b¸y¸yen bir halk sa**l*1***1 sorunu olup, karma*_*1k etyolojili kronik bir durumdur. Tek bir hastal*1k olarak kabul edilmemelidir.

ÜROLOJ‹DE ANT‹B‹YOT‹K KULLANIMI

ÜROLOJ‹DE ANT‹B‹YOT‹K KULLANIMI Doç. Dr. Bülent Çetinel Üriner enfeksiyon tedavisinde baz› temel prensipler göz önünde bulundu-rulmal›d›r.