Sputtr.com | Alternative Search Engine

Znalaz

TYMEKTOMIA WYKONYWANA METOD * WIDEOTORAKOSKOPII (VATS) U ...

Stosowane pocz*tkowo w chirurgii jamy brzusznej we wczesnych latach 90 znalaz¯y swoje zastosowanie w torakochirurgii jako wideotorakoskopia VATS (Video-Assisted Thoracic Surgery).

tom 46 numer 4 rok 2007

Metoda ta znalaz‡a zastosowanie w badaniu rozprze-strzeniania siŒ lekoopornoúci wúrÛd szczepÛw rÛ¿nych bakterii oraz w epidemiologii zaka¿eæ szpitalnych [87]. 2.3.

GRZYBY Z RODZAJU GEOTRICHUM JAKO OPORTUNISTYCZNY PATOGEN CZ ...

komercyjne szczepy G. candidum znalaz‡y zastosowa nie w procesach technologicznych przy produkcji miŒkkich serów, typu Camembert oraz serów pó‡twar

Royal Building System (RBS)

które znalaz∏y zastosowanie wtakich bran˝ach, jak: telekomunikacja, energetyka, gazownictwo, bankowoÊç, drogownictwo, iin. Modern Building Technologies

Dyfuzyjne badanie metod„ rezonansu magnetycznego ñ ...

Znalaz‡o ono zastosowanie w badaniach oúrodkowego uk‡adu nerwowego, w szczegÛlnoúci w roz-poznaniu ostrego udaru niedokrwiennego w jego wczes-nej fazie, ...

www. elektra. eu

PrzewÛd czujnika mo¿na przed‡u¿yÊ do 50 m. 9 UWAGA: PuszkŒ podtynkow„ nale¿y zamontowaÊ tak, ¿eby wkrŒty znalaz‡y siŒ w pozycji pionowej.

Rak tarczycy wwieku rozwojowym ñ doúwiadczenia w‡asne

... czycy ñ RT (3, 4). Terytorium naszego kraju, oprÛcz re-jonu pÛ‡nocno-wschodniej Polski, znalaz‡o siŒ poza stref ...

Korelacja miŒdzy niesprawnoœci„ ruchow„ i obrazami MR u ...

W tej ostatniej znalaz‡o siŒ natomiast kilku chorych z rozlanymi zmianami o du¿ej objŒtoœci w badaniu MR, u których jako pierwsze pojawi‡y siŒ objawy psychicz

ZASADY RACHUNKOWO Ś CI W ASPEKCIE PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE

... co znalaz¯o swój wyraz w art. 4 ust. 2 ustawy rachunkowości 7. W razie niezgodności między istotą ekonomiczną transakcji i zdarze ...

Viva Las Vegas!

... nia. Nadrugim miejscu znalaz‚ si ...